Skip to main content

DEWCH I ADNABOD Y TîM

Creadigrwydd sy’n arwain Galactig, ac rydym yn cael ein gyrru gan yr angerdd i gyfathrebu naratifau’n effeithiol trwy dechnolegau digidol beth bynnag fo’r cynnyrch – o apiau symudol i straeon rhith-realiti pwrpasol 360° – gan ganolbwyntio ar ddefnyddioldeb a chynnwys gyda syniadau mawr wrth galon ein busnes.

Cyfarwyddwr Creadigol, Sylfaenydd

Derick Gwyn Murdoch

Mae Derick yn arbenigwr mewn Profiad Defnyddiwr a dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr, yn sgit am y manylio lleiad a chanddo’r gallu i greu dyluniadau greddfol ar draws yr holl gyfryngau gyda mewnwelediad technegol craff. Yn brofiadol yn y diwydiant, mae’n canolbwyntio ar ymhelaethu ar natur unigryw prosiect.

Mae wedi cofleidio byd newydd dewr XR ac adrodd straeon mewn rhith-wirionedd, ac ef oedd yn gyfrifol am y profiad VR Cymraeg cyntaf erioed – Dementia Yn Fy Nwylo I.

Bu Derick yn gweithio i BBC Scotland am 8 mlynedd lle creodd rai o’r prosiectau dwyieithog cyntaf a gomisiynwyd gan y rhwydwaith yn Saesneg a Gaeleg. Arweiniodd hynny at ei wneud yn gyfrifol am gyfeiriad creadigol a rheoli cyflenwyr annibynnol ar gyfer BBC Learning Scotland.

Ar ôl gadael y BBC, treuliodd 5 mlynedd yn y sector masnachol fel Uwch Ddylunydd i Tinopolis Interactive, cwmni cynhyrchu mwyaf Cymru.

Yn 2011 sefydlodd Derick Galactig, asiantaeth ddigidol hynod lwyddiannus ac adnabyddus sydd wedi darparu amrywiaeth o brofiadau digidol ar raddfa fawr.

Arweinydd Technegol

Dylan Jones

Mae gan Dylan 20 mlynedd o brofiad proffesiynol yn datblygu rhaglenni cynnwys a meddalwedd sydd wedi ennill gwobrau ar draws sawl platfform cyfrifiadurol a symudol.

Gyda Bsc (Anrh) mewn Cyfrifiadureg, mae Dylan yn parhau i ehangu ei arbenigedd mewn meddalwedd a chyfrifiadura trochi wrth iddo arwain y tîm technoleg wrth adeiladu datrysiadau deniadol a llwyddiannus sydd wedi’u pensaernïo’n drylwyr gyda ffocws ar VR ac AR.

Yn ei rôl flaenorol fel pennaeth datblygiad rhyngweithiol, roedd ei gyfrifoldebau’n cwmpasu pob agwedd ar ddatblygu meddalwedd a chymwysiadau gan gynnwys rheolwr prosiect, rhaglennydd arweiniol, cyfarwyddwr creadigol, yn ogystal â chynhyrchu prosiectau’n llwyr o’r cysyniad hyd at gyhoeddi.

Dylunydd

Maria Taggart

Mae Maria yn dylunio profiadau digidol arloesol, ar ôl gweithio ar amrywiaeth o brosiectau creadigol.

Gyda chefndir mewn datblygu gemau, mae hi wedi ehangu ei phrofiad technegol trwy Academi Sgiliau M-SParc ar ôl ennill gradd 1:1 yn ei BSc mewn Technolegau Creadigol.

Mae hi wedi ymgymryd â sawl prosiect dylunio, o ddylunio gwefan ar gyfer cymdeithas gelf ryngwladol, i animeiddio modelau 3D ar gyfer cymhwysiad VR, i greu animeiddiad 2D ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.

Mae gan Maria set o sgiliau eang ar ôl gweithio mewn gwahanol ddisgyblaethau dylunio gan gynnwys dylunio UI, effeithiau gweledol, modelu 3D ac animeiddio gan ddefnyddio meddalwedd fel Blender, Unity, Adobe After Effects, ac iClone.

Peiriannydd Meddalwedd

Llion Baines

Mae Llion yn rhagori ar wneud i ddarnau o dechnoleg siarad a chwarae’n braf gyda’i gilydd gan ddefnyddio PHP, MySQL, Javascript, Python, QT, QML a thâp gaffer.

Cyfarwyddwr Masnachol

Sion Clwyd Roberts

Mae Sion yn brofiadol iawn mewn rheoli materion busnes a chyfreithiol ac ar gynghori personél cynhyrchu ar yr holl faterion perthnasol gan gynnwys cydymffurfiaeth darlledu, hawlfraint a materion cytundebol, cyd-gynyrchiadau a chytundebau dosbarthu a rheoli diogelu data.

Amdanom ni

Rydym yn asiantaeth greadigol ddigidol ddwyieithog ddeinamig sydd wedi’i lleoli yng nghanol Gogledd Cymru. Dechreuodd ein taith yn 2011 pan sefydlodd Derick Gwyn Murdoch Galactig yng Nghaerdydd, wedi’i ysgogi gan angerdd am arbenigedd dylunio a phrofiad y defnyddiwr. Dros y blynyddoedd, rydym wedi datblygu i fod yn frand cydnabyddedig yn y diwydiant, sy’n ymroddedig i greu profiadau digidol o ansawdd uchel yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Yn 2015, ymunodd Galactig â Grŵp Rondo Media, gan nodi carreg filltir arwyddocaol yn ein twf. Nid yn unig y bu’r bartneriaeth strategol hon yn hwb i’n llwyddiant ond bu hefyd yn fodd i ehangu drwy fanteisio ar adnoddau un o gwmnïau cyfryngau annibynnol mwyaf Cymru. Gyda throsiant blynyddol trawiadol o fwy na £14m, mae gan Rondo dîm o dros 70 o staff llawn amser a 120 o aelodau llawrydd a rhan-amser. Mae’r buddsoddiad diweddar o £1m mewn cyfleusterau ôl-gynhyrchu a stiwdio yng Nghaernarfon yn tanlinellu ymrwymiad Rondo i ragoriaeth.

Yn Galactig, rydym yn ymfalchïo yn ein hystod amrywiol o wasanaethau, gan gynnwys ymgynghoriaeth greadigol, rhith-realiti (VR), realiti estynedig (AR), apiau symudol, dylunio gwefannau, profiad defnyddiwr, e-ddysgu, cynhyrchu fideo, a graffeg symudol. Mae ein harbenigedd yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau confensiynol, fel y dangosir gan ein prosiectau yn yr iaith Gymraeg, sy’n dangos cyfoeth ein treftadaeth ddiwylliannol.

Rydym ni wrth ein boddau yn arbrofi gyda ffyrdd newydd o adrodd straeon – fel ffilmio realiti cymysg arloesol ar gyfer “Space Scavengers”, peilot rhaglen gemau i blant. Mae’r prosiect hwn yn arddangos ein hymrwymiad i wthio ffiniau technoleg ac adloniant, gan gyfuno’r bydoedd real a rhithwir yn ddi-dor trwy brofiadau realiti estynedig (XR).

Yn ogystal â’n gwaith arloesol ym myd adloniant, mae Galactig yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio dyfodol gofal iechyd ac addysg. Nod ein hymdrechion yn y sectorau hyn yw gwella profiadau, gwella canlyniadau dysgu, a chyfrannu’n ystyrlon at les unigolion a chymunedau.

Wrth i ni barhau i esblygu, mae Galactig yn parhau i fod ar flaen y gad o ran creadigrwydd digidol, wedi’i ysgogi gan ein hymrwymiad i ragoriaeth, cynhwysiant diwylliannol, ac i wthio ffiniau technoleg. Ymunwch â ni ar y daith gyffrous hon wrth i ni siapio’r dirwedd ddigidol gyda chreadigrwydd, arloesedd, a mymryn o fedr Cymreig.

EIN DULL O WEITHREDU

Mae deall eich anghenion yn galluogi ni I wneud yr argymhellion gorau.

01

Gyda’n gilydd rydym yn sefydlu nodau ac yn cydweithio ar hyd y broses ddylunio a datblygu yn barhaus.

02

Rydym wrth ein boddau yn dod o hyd I atebion syml I heriau cymhleth.

03

Beth mae pobl yn ei ddweud amdanon ni?

Pam fod ein cleientiaid yn meddwl ein bod yn darparu atebion digidol anhygoel